This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Som Edström ville – Hur IUI blev till

Book
Reference
Henriksson, Rolf G. H. (1990). Som Edström ville – Hur IUI blev till. Stockholm: Industriens Utredningsinstitut.

Author
Rolf G. H. Henriksson

Industriens Utredningsinstitut (IUI) har under en stor del av sin 50-åriga tillvaro varit Sveriges enda privatfinansierade forskningsinstitut inom samhällsvetenskapen, det största och under långa tider det enda som sysslat med tillämpad forskning i nationalekonomi.

Det kan så här drygt 50 år efter lUIs bildande och mot bakgrund av denna historia om "lUIs första stapplande steg", som Rolf G.H. Henriksson har skrivit, vara på plats att erinra sig de formuleringar av lUIs framsynta grundare som kommit att vägleda styrelsens arbete och lUIs forskning. Syftet var, och är, att bedriva långsiktig forskning om ekonomiska och sociala förhållanden som är av betydelse för den industriella utvecklingen. Utgångspunkten var, och är, att ökad kunskap om hur en dynamisk ekonomi fungerar i det långa loppet talar för en på privat ägande grundad marknadsekonomisk lösning.

IUI har med åren byggt upp ett välgrundat rykte både i Sverige och utomlands som ett ledande forskningsinstitut inom sitt område. Det hör till saken att pluralism är lika betydelsefull i forskningen som i politiken och i marknaden. Den speciella organisation som IUI representerar är därför ett innovativt inslag i den svenska forskningsvärlden, inte minst vad beträffar valet av problem. Den ledande inom institutets grundarkrets var dåvarande ASEA-chefen Sigfrid Edström. lUIs historia speglar industrins och dess organisationers historia. IUI har fungerat som en länk mellan universitetens och företagens världar. Personligen finner jag det därför glädjande, att som ordförande i såväl IUI som ASEA få inleda denna jubileumsskrift om lUIs bildande och om de första årens verksamhet.

Jag är övertygad om att behovet av seriös forskning om för näringslivet viktiga, ekonomiska problem kommer att vara lika stort i framtiden.

Stockholm i november 1990
Curt Nicolin