This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar

Report
Reference
Nilsson Hakkala, Katariina, Fredrik Heyman and Fredrik Sjöholm (2008). “Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar”.

Authors
Katariina Nilsson Hakkala, Fredrik Heyman, Fredrik Sjöholm

Allt mer av världens produktion, handel och forskning bedrivs i multinationella företag. Sverige har i allra högsta grad varit delaktig i denna process. Svenska företag har sedan slutet av 1980-talet främst expanderat genom att investera i andra länder samtidigt som utländska direktinvesteringar till Sverige har ökat markant. En stor del av svensk arbetskraft arbetar numera i multinationella företag, både svenskägda och utländska. Vad detta innebär för löner, sysselsättning och förändringar i sysselsättningen är ämnet för denna rapport.

Författarna visar att den rädsla för utländskt ägande och multinationell verksamhet som stundtals kan skönjas i den allmänna debatten är ogrundad. Inflödet av utländska företag har i allt väsentligt gynnat svensk ekonomi och arbetskraft. Därför förespråkar författarna inte en ekonomisk politik som syftar till att stödja svenskt ägande och förhindra utländskt ägande. Inte heller subventioner eller skattelättnader gentemot utländskt ägande förordas. Däremot föreslås ett gott generellt näringsklimat i termer av utbildning, kompetens, infrastruktur och skatter som gör det attraktivt för utländska företag att etablera sig i Sverige och för svenska företag att expandera sin verksamhet inom landet.