This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Konkurrens– och effektivitetseffekter av privatiseringar. Teori och empiri

Report
Reference
Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson (2012). “Konkurrens– och effektivitetseffekter av privatiseringar. Teori och empiri”.

Authors
Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

Teknologisk utveckling har under senare år medfört att marknader som tidigare var naturliga monopolmarknader nu kunnat konkurrensutsättas. Under de senaste 20 åren har även en allmän privatiseringstrend vuxit fram i Sverige. Utifrån dessa förändringar ter det sig av stor vikt att närmare studera hur denna utveckling påverkar svenskt näringsliv. Syftet med denna rapport är att ge en översikt över den nationalekonomiska forskning som studerar i) skillnader mellan offentligt ägda och privat ägda företag verksamma på marknader med fåtalskonkurrens och ii) vilka konkurrens- och effektivitetseffekter som kan förväntas på näringslivet när företag på marknader med fåtalskonkurrens privatiseras. Dessa frågeställningar kommer i rapporten att belysas, dels utifrån den teoribildning som finns, dels utifrån en egen empirisk analys av det svenska näringslivet, baserat på detaljerade svenska data.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se