This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Allmän nytta eller egen vinning? En ESO–rapport om korruption på svenska

Book
Reference
Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin and Richard Öhrvall (2013). Allmän nytta eller egen vinning? En ESO–rapport om korruption på svenska. Stockholm: Finansdepartementet.

Authors
Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin, Richard Öhrvall

Korruption är ett stort och utbrett problem i världen. Sverige brukar klara sig bra i internationella jämförelser men det betyder inte att vi är befriade från problem. Korruption är svårt att mäta, ännu svårare att jämföra internationellt och kan ta sig svårgenomträngliga och sofistikerade former också i utvecklade demokratier. Till synes små problem kan snabbt bli stora både för samhällsekonomin och för tilltron till medborgarstyret om de inte uppmärksammas i tid.

I denna rapport till ESO diskuterar Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall korruptionen i Sverige med fokus på problem i kommunsektorn. Detta gör de bl.a. genom att studera hur korruptionen har utvecklats över tid och vilka faktorer som påverkar utvecklingen.

I rapporten konstaterar författarna att Sverige skiljer sig från jämförbara länder genom att medborgarna i större utsträckning uppfattar att det finns ett korruptionsproblem. Detta är i sig problematiskt eftersom det skadar tilltron till det demokratiska styrelseskicket. Vidare konstateras att korruptionsproblemet är större i kommunerna än i staten. Det beror bl.a. på att många kommunala uppgifter har en karaktär som gör dem särskilt sårbara för otillbörlig påverkan och generella brister i granskningen av de kommunala verksamheterna.