This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Policy Paper No. 65

Produktivitet och företagsdynamik i svenskt näringsliv 1996 till 2009

Policy Paper
Reference
Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson (2014). “Produktivitet och företagsdynamik i svenskt näringsliv 1996 till 2009”. IFN Policy Paper No. 65. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Authors
Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

Rapporten är skriven för Svenskt Näringsliv.

Produktivitetsutvecklingen i de utvecklade ländernas ekonomier har lyft en stor del av världens befolkning från armod till välstånd. Innan den industriella revolutionen och framväxten av ett väl fungerande näringsliv växte t.ex. BNP per capita i England med runt 0,3 procent per år. Från 1820 till år 2000 ökade denna tillväxttakt till 1,4 procent per år och en liknande utveckling skedde även i andra utvecklade länder. I Sverige var den årliga tillväxttakten i BNP per capita under åren 1820 till 2000 knappt 2 procent.

Två generella förklaringar till den starka produktivitetsutvecklingen i de utvecklade ländernas näringsliv är (i) allmän teknologisk utveckling med framväxt av exempelvis transportnät och under senare år utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin och (ii) framväxten av fungerande institutioner såsom stärkt äganderätt och bolagsrätt. Vi observerar stora skillnader i aggregerad produktivitet mellan utvecklade länder, stora skillnader i aggregerad produktivitetsutveckling inom länder över tiden, och skillnader mellan industrier och företag i enskilda länder.

Trots att olika generella förklaringar till produktivitetsutvecklingen har framförts är kunskapen om de underliggande faktorer som förklarar skillnaderna fortfarande relativt begränsad. Det övergripande syftet med denna rapport är att bidra till ökad sådan kunskap genom att studera produktivitetsutvecklingen i det svenska näringslivet under perioden 1996‒2009.

I denna rapport studerar vi produktivitetsutvecklingen i det svenska näringslivet under perioden 1996–2009 samt belyser de grundläggande ekonomiska mekanismerna som förklarar näringslivets produktivitetsutveckling och dess samhällsekonomiska effekter. Vi inleder med att sammanfatta den nationalekonomiska teoribildning som studerat produktivitetsutveckling i näringslivet i situationer där företag utvecklas under osäkra marknadsförhållanden och där institutioner och marknadsförhållanden påverkar företagens strategier och produktivitet.

Härefter presenterar vi en övergripande bild av den teoribildning som analyserar produktivitetsutvecklingen i näringslivet och dess samhällsekonomiska effekter. Vi utvecklar en enkel analysram för samhällsekonomiska effekter av företagsexpansion och produktivitetsutveckling och presenterar en empirisk analys. Vi avlutar rapporten med en framåtblickande diskussion om Sverige framtida tillväxtmöjligheter med utgångspunkt i en intensiv debatt om USA:s framtida tillväxtmöjligheter.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se