Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 832

Subsidizing Away Exports? A Note on R&D-policy towards Multinational Firms

Kan stöd till forskning och utveckling ge ökad utflyttning av produktionen till utlandet?

Working Paper
Referens
Norbäck, Pehr-Johan (2010). ”Subsidizing Away Exports? A Note on R&D-policy towards Multinational Firms”. IFN Working Paper nr 832. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Pehr-Johan Norbäck

Statsmakterna stödjer ofta tongivande inhemska företag som är verksamma på internationella marknader i syfte att trygga sysselsättningen. I den här uppsatsen visas att effekten kan bli den motsatta – genom att till exempel ge subsidier till forskning och utveckling (FoU) kan företagens intresse att förlägga produktionen utomlands paradoxalt öka. En empirisk analys av svenska multinationella företags utlandsproduktion visar emellertid att forskningsstöd tenderar att öka företagens export från Sverige. Ett skäl till detta kan vara att forskning och högteknologisk produktion ofta sker i närhet av varandra och att företagen under denna period hade det mesta av sin forskning i Sverige.

Det finns i dag ett betydande intresse bland regeringar att understödja forskning och utveckling (FoU). I en marknadsekonomi kommer den kunskap som utvinns genom forskning många till del, inte bara den som utför eller finansierar den, dvs. den samhälleliga avkastningen på FoU är högre än den privata. Paradoxalt ger därför en marknadsekonomi upphov till för lite FoU, vilket ger ett motiv till statligt understöd. Ett annat motiv, som ur ett välfärdsperspektiv inte är lika välmotiverat, är att regeringar vill understödja tongivande inhemska företag i syfte att ge dessa företag större marknadsandelar på internationella marknader och därigenom större beskattningsbara vinster och högre sysselsättning.

Stöd till sådana "national champions" behöver inte med nödvändighet leda till att dessa företag kommer att utvidga sin inhemska verksamhet. Många är multinationella med produktion och forskning i många länder. Om ett företag utvecklar nya produktionsmetoder eller ny teknik med stöd från den inhemska regeringen kommer företaget att använda den nya tekniken där den ger största möjliga vinst. Om företaget har en stor utländsk marknad där huvuddelen av försäljningen finns har man starka skäl att förlägga produktionen utomlands, bland annat för att undvika handelskostnader (som tullar och transportkostnader) som uppstår vid export från hemlandet.

Denna uppsats undersöker teoretiskt och empiriskt hur stöd till FoU påverkar multinationella företags beslut att lokalisera produktion utomlands. I den teoretiska delen visas att ett sådant stöd till multinationella företag kan ge företagen starkare incitament att flytta ut produktionen: Genom att producera lokalt i ett dotterbolag undviker företaget handelskostnader som export från hemlandet medför. Detta leder till en större försäljning vid utlandsproduktion än vid export från hemlandet. Om ny teknologi sänker produktionskostnaden ger detta större vinster vid utlandsproduktion genom en större produktionsvolym.

Den empiriska analysen, som bygger på ett stort datamaterial över utlandsverksamheten hos svenska multinationella företag under perioden 1965–1998, visar dock att forskningsstöd tenderar att öka företagens export från Sverige. Ett skäl till detta kan vara att forskning och högteknologisk produktion ofta sker i närhet av varandra och att företagen under denna period hade det mesta av sin forskning i Sverige.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se