Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Om våra publikationer

Vi delar upp vår skrivna produktion i olika publikationstyper.  Working Papers är arbeten som först publiceras hos oss innan de i de flesta fall publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Våra Working Papers finns tillgängliga för nedladdning. Alla andra publikationer, utom vissa böcker, är ursprungligen externt publicerade och finns ofta att ladda ned från respektive utgivare.

Här kan du läsa mer om vad som utmärker de olika publikationstyperna:

Tidskriftsartiklar

Här samlar vi artiklar på engelska publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller som kapitel i antologier. I princip är alla bidragen kvalitetsgranskade av externa forskare ( peer reviewed), vilket borgar för hög akademisk kvalitet. Endast i undantagsfall är artiklarna möjliga att ladda ner, men kan alltid beställas från IFN eller respektive förlag/tidskrift.

Böcker

Bokutgivningen på IFN/IUI började redan 1941. Alla böcker som författats av medarbetare finns tillgängliga internt i digital form. När äganderätten så tillåter kan de även laddas ned från vår webbplats. Böckerna kan dessutom antingen beställas från respektive förlag, eller lånas från IFN.

Working Papers

All ny forskning presenteras i ett Working Paper (wp) där målgruppen i första hand är andra forskare. Alla wp från senare år är skrivna på engelska, men från 2006 finns även en svensk sammanfattning. Ett wp innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering.

Artiklar på svenska

Här samlar vi artiklar publicerade i svenska tidskrifter och böcker. Det kan också vara andra typer av publikationer skrivna på svenska.

Debatt

IFN har varit aktivt i samhällsdebatten sedan grundandet 1939.  Här samlar vi alla debattartiklar av IFN-forskare och affilierade forskare som publicerats i svensk press. Flera artiklar finns tillgängliga och kan laddas ned som PDF.

Populärvetenskap

Bokrecensioner och populärvetenskapliga artiklar samlas här. Majoriteten av artiklarna finns tillgängliga för nedladdning.

Rapporter

Här publiceras rapporter som forskare på IFN har författat åt utomstående organisationer såsom ESO, SNS, Fores, Svenskt Näringsliv etc. Rapporterna kan vara skrivna i samarbete med organisationer som kontaktat enskilda forskare för att se om dessa kan skriva rapporter baserade på sin forskning.

Övriga publikationer

Här ryms publikationer som inte passar in under andra rubriker. De avslutade serierna IUI Research Reports och stenciler m.m från IUI finns som underrubriker. Dessa innehåller äldre internt utgiven forskning.

Avhandlingar

Akademiska doktors-och licentiatavhandlingar som under åren lagts fram av IFN:s medarbetare.

Policy Papers

Denna IFN-serie avslutades vid årsskiftet 2020-2021. Den innehåller uppsatser förknippade med näringslivsrelaterade och policyrelevanta frågeställningar. De är inte expertgranskade och inte heller skrivna för senare publicering i vetenskapliga tidskrifter eller antologier. Policy Papers kan vara skrivna i samarbete med organisationer som kontaktat enskilda forskare för att se om dessa kan skriva rapporter baserade på sin forskning. Samarbetet bygger dock på att organisationen i fråga inte kan beställa forskningsresultat. Det kan också handla om artiklar i populärvetenskapliga tidningar som omarbetats till längre och mer utförliga versioner.