Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Hållbar energiomställning

En hållbar energiomställning syftar till att drastiskt minska användningen av fossila bränslen i samhället. Hållbarhet innebär även att energiförsörjningen är resurseffektiv och tillförlitlig. I detta forskningsprogram använder vi nationalekonomisk teori och empiriska verktyg för att undersöka hur marknader och regleringar fungerar samt hur regelverket kan förbättras för att uppnå en hållbar energiomställning.

Foto: Karl Gabor.

En ekologiskt hållbar energiförsörjning förutsätter att världen minskar användandet av fossila bränslen. Ökad elektrifiering, bland annat av transporter och industriella processer, är en avgörande del av lösningen. Samtidigt är elproduktion och uppvärmning den globalt största källan till utsläpp av växthusgaser. För att motverka klimatförändringarna, måste samhället därför ställa om till mera fossilfri elproduktion. I Sverige är målsättningen 100 % förnybar elproduktion till 2040.

En ekonomiskt hållbar energiförsörjning är resurseffektiv och tillförlitlig. Dock råder oenighet om hur ett sådant system bör se ut. I västvärlden är det vanligt att elproduktion från kärnkraft fasas ut, medan Kina och andra länder med snabbt ökande energibehov ser kärnkraft som en självklar del av sin framtida elförsörjning. En viktig fråga rör därför kärnkraftens framtid.

Sverige är en del av den integrerade nordiska elmarknaden. Denna består av två huvuddelar. Den ena är den avreglerade marknaden för produktion av och handel med el. Den andra är det reglerade elnätet. Huvudargumentet för avregleringen var att elproduktion och investeringsbeslut på marknadsmässiga grunder skulle öka effektiviteten i elförsörjningen.

I forskningsprogrammet Hållbar energiomställning, studerar vi elmarknaden utifrån målet om en resurseffektiv, tillförlitlig och ekologiskt hållbar energiförsörjning. Även incitamenten för energiintensiva sektorer som tillverkningsindustri och transporter att ställa om sin energiförbrukning är fundamentala för en hållbar utveckling. Vi använder nationalekonomisk teori och empiriska analysverktyg för att undersöka hur energimarknaden, energiintensiva sektorer och underliggande regleringar fungerar samt hur regelverket kan förbättras för att uppnå målen om en hållbar energiomställning.    

Några av våra forskningsfrågor är:

- Vilka marknadsreformer behövs för en effektiv energiomställning?

- Vilka faktorer styr investeringar på elmarknaden?

- Hur effektivt fungerar elmarknaden?

- Hur påverkar konflikten mellan centralt uppställda mål och decentraliserade beslut marknaden?

Följande forskare arbetar inom programmet:

Pär Holmberg, Erik Lundin och Thomas Tangerås.

Projekten inom programmet finansieras främst av Energimyndigheten.

.

Aktuellt
22 april 2023

Replik: ”Säkra elförsörjningen med bättre verktyg”

Pär Holmberg och Thomas Tangerås, båda forskare vid IFN, skriver i en slutreplik i Svenska Dagbladet att de är skeptiska till att införa ett stödsystem för att åstadkomma omfattande investeringar på…
Svenska Dagbladet
17 april 2023

”Säg nej till Svenska kraftnäts planmonopol”

Svenska kraftnäts förslag att införa en kapacitets­marknad vore ett ineffektivt sätt att trygga elförsörjningen, och kostnaden skulle särskilt drabba små elanvändare. Det skriver Pär Holmberg och Tho…
Svenska Dagbladet
3 mars 2023

Sverige hade EU:s lägsta spotpriser på el förra året

Hela Europa har haft extrema elpriser under 2022. Men spotpriserna i Sverige – som elbolagen köper elen för – var lägst i EU förra året. Sverige har haft det bäst fungerande elsystemet i EU, säger Pär…
SVT