Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning

IFN är ett privat och oberoende institut som med hög integritet bedriver nationalekonomisk forskning om näringslivsrelaterade frågor. Vi strävar efter att vår forskning ska vara policyrelevant. I en föränderlig omvärld säkerställer IFN att det finns ett sakligt och faktabaserat näringslivsperspektiv i viktiga samhällsfrågor.

Vårt mål är att bedriva forskning av hög internationell klass och att kommunicera denna forskning inom ramen för den så kallade tredje uppgiften, att akademin sprider sin forskning och kunskap till en bredare allmänhet. Vi tar detta uppdrag på största allvar och våra forskare är både ledande experter inom olika områden som är relevanta för svenskt näringsliv, och efterfrågade som sakkunniga till den privata och offentliga sektorn. Institutets styrka är utan tvekan kompetensen hos dess medarbetare.

Denna kompetens tar sig uttryck i att IFN:s forskning kännetecknas av noggrannhet och intellektuell öppenhet. IFN tillhör de ledande nationalekonomiska forskningsmiljöerna i Sverige och vår forskning är såväl välpublicerad som välciterad.

IFN har sedan institutets grundande 1939 haft förmågan att identifiera och analysera stora samhällsförändringar. Vår strävan är att fortsätta detta arbete och därigenom vara relevanta för samhället i stort.

Fredrik Sjöholm, professor och vd 

Vårt syfte

Institutet för Näringslivsforskning (IFN) är en privat och icke vinstdrivande stiftelse. Institutet grundades 1939 av Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) med syftet att forska om ekonomiska och sociala frågor av betydelse för näringslivets utveckling.

Våra uppgifter är att:

  • Bedriva oberoende nationalekonomisk forskning på högsta internationella akademiska nivå.
  • Bidra med högkvalitativa analyser och policyrekommendationer till offentliga och privata beslutsfattare på områden av hög relevans för det svenska näringslivet.
  • Sprida våra forskningsresultat till den akademiska världen och samhället i stort.
     

Vår forskning

Vi koncentrerar oss på fem forskningsprogram:

Entreprenörskapets ekonomi. Entreprenörskap är avgörande för att nya idéer ska omsättas till fungerande företag och bidra till den ekonomiska utvecklingen. Ändå är entreprenörskap ett relativt outforskat område inom nationalekonomin. Vi vill ändra på det genom att undersöka entreprenörskapets förutsättningar, till exempel när det gäller patent och forsknings- och utvecklingspolitik.

Företagens konkurrenskraft. Företagens konkurrenskraft i framtidens näringsliv beror till stor del på kompetenta ägare, ledning och personal. För närvarande pågår två strukturella trender som fundamentalt förändrar företagens förutsättningar för att vara konkurrenskraftiga. Dels innebär utvecklingen av artificiell intelligens och digitaliseringen av näringslivet att arbetsuppgifter i allt högre grad automatiseras. Dels har internationella samarbeten, handelsmönster, och värdekedjor hastigt förändrats i finans- och coronakrisens spår.

Hållbar energiomställning. En hållbar energiomställning syftar till att drastiskt minska användningen av fossila bränslen i samhället. Hållbarhet innebär även att energiförsörjningen är resurseffektiv och tillförlitlig. Detta forskningsprogram undersöker med nationalekonomisk teori och empiriska verktyg hur marknader och regleringar fungerar samt hur regelverket kan förbättras för att uppnå en hållbar energiomställning.

Institutioner, marknader och näringsliv. En ekonomi fungerar inte i ett vakuum utan består av människor av kött och blod, med moraliska värderingar, med attityder till sina medmänniskor och med förmåga att påverkas av lagar, regler och normer. Detta forskningsprogram vid IFN studerar hur faktorer av detta slag påverkar människors beteende och därmed ekonomins sätt att fungera – men också hur ekonomin i sin tur påverkar moral, normer och attityder.

Skatter och samhälle. Skatter spelar en central roll i alla moderna, industrialiserade samhällen. De finansierar offentlig välfärd och infrastruktur och de omfördelas mellan grupper i befolkningen. Skatter påverkar också företag och individer i deras beslut gällande investeringar, sparande, arbetsutbud samt utbildnings- och karriärval. Därmed spelar skattesystemets utformning roll för såväl konjunkturväxlingar som ekonomins långsiktiga tillväxtpotential.

Utöver dessa program är våra forskare engagerade i flera olika enskilda forskningsprojekt.


Opartisk och oberoende forskning

Vår forskning är opartisk och oberoende. Professionell integritet och objektivitet karaktäriserar all forskning och analys som bedrivs vid institutet. Ingen forskningsfinansiering, varken personlig eller institutionell, accepteras för projekt med förutbestämda resultat eller partiska förhållningssätt.

Forskarna vid institutet förenas av övertygelsen att nationalekonomi är ett ojämförligt kraftfullt verktyg för att förstå samhället.

Vår verksamhet

Forskningspublikationer

IFN:s forskare producerar artiklar som publiceras i svenska och utländska forskningstidskrifter, samt i våra egna skriftserier. Forskarna skriver också böcker och genomför regelbundet utredningsuppdrag för myndigheter, departement och organisationer som SNS och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Konferenser

IFN arrangerar regelbundet forskarkonferenser. Under konferenserna presenteras ett flertal uppsatser inom ett givet ämne och de riktar sig därför i första hand till akademiker.

Seminarier

IFN erbjuder två former av seminarier; policyseminarier som riktar sig till en bredare publik och som handlar om aktuella samhällsfrågor, och forskarseminarier där IFN:s egna medarbetare eller inbjudna gäster presenterar ny forskning inom sitt område.

Nyhetsbrev

IFN:s  nyhetsbrev ges ut fyra till sex gånger per år. Nyhetsbrevet, som vänder sig till en policyinriktad publik, har olika teman och utgår från aktuell forskning. 

Webbplats

www.ifn.se kan du läsa om våra medarbetare, ta del av vår forskning och få information om kommande och genomförda aktiviteter. Den engelska sidan är framför allt riktad mot forskare, medan den svenska sidan vänder sig till alla som är intresserade av vår verksamhet. På vår hemsida finns även IFN-podden som tar upp aktuella frågor i intervjuformat.

Våra samarbeten

Att samarbeta med andra är en självklarhet för oss som forskningsinstitution. Våra forskare publicerar artiklar tillsammans med kollegor från andra institutioner och flera av forskarna undervisar även på olika universitet och högskolor. Vi har också ett omfattande gästforskarprogram där ledande svenska och utländska forskare gästar oss under en period och på så vis bidrar till vårt arbete.

Vår styrelse 

Institutet för Näringslivsforsknings styrelse utses av Svenskt Näringsliv. Styrelsen utgörs av ledande företrädare för näringslivet, verkställande direktören för Svenskt Näringsliv samt av institutets verkställande direktör.

Läs mer

Foto Karl Gabor, feb 2024