Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Frågor och svar

Vad används forskningspengarna till och hur fungerar det med att IFN är ett privat forskningsinstitut? Detta är några av de frågor som besvaras nedan.

Vad används forskningsmedlen till?

Pengarna går till forskning, inte administration – som finansieras separat. Det handlar om forskarnas löner och inköp av forskningsdata från exempelvis Statistiska Centralbyrån (SCB). Det kan också röra sig om presentation av forskningsresultat, exempelvis på utländska forskningskonferenser eller publika seminarier i Sverige.

IFN är ett privat forskningsinstitut – vad är skillnaden mot statliga universitet och högskolor?

Verksamheten vid universiteten och högskolorna finansieras till stor del med statliga anslag. Detta innebär att högskolornas verksamhet styrs av regeringen, exempelvis att anordna utbildning inom ett visst område eller med en viss inriktning (källa: Universitetskanslerämbetet). Att IFN är ett privat institut är en styrka. Statliga satsningar och prioriteringar har alltid spelat en stor roll för den nationalekonomiska forskningens inriktning. IFN har genom åren säkerställt att det finns en företags- och näringslivsrelaterad ekonomisk forskning i Sverige.

Kan man ”beställa” forskningsrapporter från IFN?

Nej, IFN utför inte beställningsforskning. Program och projekt initieras av IFN. Planering kan dock ske i samverkan med samarbetspartners. Forskaren är dock alltid den som analyserar data och ansvarar för resultat.  Det finns ett par exempel i IFN:s historia där det rått oenighet om publicering av resultat. Vid dessa tillfällen har dock forskarna och den akademiska friheten gått segrande ur striden. Med andra ord så har resultaten publicerats.

Hur kan IFN vara oberoende när institutet finansieras av en rad privata organisationer?

Det fria kunskapssökandet utgör grunden för akademisk frihet, på IFN liksom på landets universitet och högskolor. IFN har en lång tradition av att bedriva forskning med hög integritet och kvalitet. Det är den oberoende forskningen som gör att politiker och andra makthavare lyssnar till och litar på IFN-forskarna och som därmed utgör IFN:s främsta konkurrensmedel.  Vi vet dessutom att statliga satsningar och prioriteringar kan vara nyckfulla. Ett visst område kan under en viss tid prioriteras av politikerna för att senare släppas.  Privata organisationer arbetar i detta avseende betydligt långsiktigare.

Är IFN en tankesmedja?

Nej, IFN är ett forskningsinstitut där forskning är den huvudsakliga verksamheten. En tankesmedjas främsta syfte är att påverka opinionen. Detta är inte det samma som den tredje uppgiften – att akademin kommunicerar resultaten av sin forskning till samhället i stort. IFN samarbetar dock då och då med tankesmedjor för att kommunicera den forskning som institutets forskare arbetat fram.

Hur presenteras resultaten av forskningen?

För att få feedback presenteras resultaten av forskningen på universitet och andra forskningsinstitut – i Sverige och utomlands. Arbeten publiceras i IFN:s olika publikationsserier. I ett senare skede skriver forskarna artiklar för internationella vetenskapliga tidskrifter. Inom ramen för den tredje uppgiften (kommunikation av forskningsresultat till samhället i stort) arrangerar IFN seminarier, rundabordssamtal, etc. Forskarna skriver dessutom debattartiklar och låter sig intervjuas av media.