Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Finansiering

Institutet för Näringslivsforskning (IFN) finansieras av en rad stiftelser och organisationer – både privata och offentliga. Institutet grundades 1939 av Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) med syfte att forska om ekonomiska och sociala frågor av betydelse för näringslivets utveckling. 

Anslagsgivare (i bokstavsordning) är:

Almega
Branschorganisationen Almega bidrar tillsammans med Stiftelsen Millenium med grundfinansiering till institutets forskning om tjänstesektorn.

Carl Bennet AB
Carl Bennet AB:s uppgift är att stödja dotter- och intressebolagen med kunskap och finansiering och på så sätt möjliggöra fortsatt utveckling inom deras respektive verksamhetsområden. CBAB stödjer också forskning vid svenska universitet och högskolor. Vi utvecklar våra verksamheter med långsiktiga perspektiv.

Energiforsk
Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning. Energiforsk strävar efter att vara det naturliga navet i energiforskningen – en opartisk aktör till nytta för framtidens energisystem. Här finns lång erfarenhet av energirelaterad forskning och utveckling genom de företag och forskningsorganisationer som numera utgör Energiforsk.

Energimyndigheten
Energimyndigheten arbetar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Ericsson AB
Ericsson Consumer & IndustryLab utforskar framtidens teknik för konsumenter, företag och ett hållbart samhälle. 

Familjen Kamprads stiftelse
Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del. 

Formas
Forskningsrådet Formas fokuserar på en hållbar framtid. Uppdraget från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) främjar och stöder forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte finansierar både grundforskning och behovsstyrd forskning.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse
Stiftelsernas ändamål är att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri. Stiftelsen är huvudfinansiär till IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi.

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse
Stiftelsen ger i första hand bidrag till undervisning, utbildning eller forskning främst inom områdena medicin, ekonomi, naturvetenskap, juridik och kultur.

John Templeton Foundation
John Templeton Foundation är en amerikansk stiftelse som stödjer forskning i så väsensskilda ämnen som komplexitet, evolution, kreativitet och fri vilja. Fokus ligger på stora forskningsfrågor. Genom sitt program Individuell frihet & fria marknader stödjer stiftelsen utbildning, forskning och utåtriktad verksamhet som har till syfte att befrämja kunskap om individuell frihet, fria marknader, fri konkurrens och entreprenörskap.

Konkurrensverket 
Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond
Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond är en stiftelse med egen styrelse som bildades 1994. Syftet, nu som då, är att stödja forskning som kan minska och förebygga skador i samhället. Vi stödjer forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet vilket är en av delarna av vårt engagemang i det lokala samhället.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, att stödja undervisning och utbildning samt att främja vetenskaplig forskning.

National Science Foundation 
National Science Foundation är en oberoende federal myndighet som stöder vetenskap och teknik i alla 50 stater och amerikanska territorier.

Nordic Capitals utbildningsstiftelse
Nordic Capital investerar främst i företag inom hälso- och sjukvård, finansiella tjänster samt i teknologi och betalningslösningar.

Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation är ett omfattande centrum för filantropi. Med visionärt ledarskap, strategiska anslagsbeslut och expertis i världsklass, samarbetar stiftelsen med donatorer för att stärka det gemensammas bästa, såväl nationellt som internationellt.

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv bidrar med knappt 30 procent av kostnaderna, vilket täcker stora delar av de fasta utgifterna. Samtliga forskningsprojekt finansieras dock med övriga anslag.

Sven Svenssons stiftelse för numismatik
Sven Svenssons stiftelse för numismatik har, utan inbördes rangordning, till ändamål att inköpa föremål som saknas i myntkabinettets samlingar, bidra till utgivande av publikationer, som kunna tjäna svensk numismatisk forskning, samt att stödja forskare på detta område.

Torsten Söderbergs Stiftelse
Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena ska komma ifråga.

Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som utvecklar och finansierar grundforskning och forskningsinformation av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden.