Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1098

Auction Performance on Wholesale Electricity Markets in the Presence of Transmission Constraints and Transmission Costs

Auktionsregler spelar roll på integrerade elmarknader

Working Paper
Referens
Blázquez de Paz, Mario (2015). ”Auction Performance on Wholesale Electricity Markets in the Presence of Transmission Constraints and Transmission Costs”. IFN Working Paper nr 1098. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Mario Blázquez de Paz

Som en följd av att elmarknader blir alltmer integrerade blir spelreglerna på elgrossistmarknaden allt viktigare. I denna uppsats analyserar jag hur elpriser och överföringskostnader påverkas av vilka auktionsregler som gäller på elmarknaden. Jag visar att elmarknader där varje producent får sälja sin elektricitet enligt sitt eget anmälda bud, till skillnad från marknadens högsta bud, leder till lägre priser och lägre kostnader. Slutsatsen gäller om överföringsledningarna är överbelastade.

När elproducenter ska sälja elektricitet vänder de sig till elgrossistmarknaden. Baserat på utbud och förväntad efterfrågan lägger varje producent ett bud för det pris man kan tänka sig att sälja sin elektricitet för. Budet gäller hela produktionskapaciteten. Elgrossistmarknaden kännetecknas av två olika auktionsregler: auktioner med enhetliga priser, där samtliga producenter på marknaden säljer sin elektricitet till marknadens högsta bud, eller auktioner med prisdiskriminering, där varje producent får sälja sin elektricitet enligt sitt eget anmälda.

Standarden på de flesta europeiska marknaderna, inklusive på nordiska Nord Pool, är auktioner med enhetliga priser. Tidigare forskning har visat att den auktionstyp som leder till lägst jämviktspriser och jämviktskostnader beror på producenternas produktionskapacitet och produktionskostnader.

Liten kunskap om effekter av auktionsregler
Elmarknader blir alltmer integrerade runt om i världen. Jämviktspriset på elektricitet bestäms därför i allt högre utsträckning av överföringshinder och överföringskostnader. Kunskapen om hur priserna påverkas av överföringshinder och överföringskostnader vid olika auktionsregler är dock fortfarande begränsad.

I denna uppsats analyserar jag jämviktspriser på elgrossistmarknaden under förekomsten av överföringshinder och överföringskostnader, under de två ovan nämnda auktionsreglerna: auktioner med enhetliga priser respektive prisdiskriminering.

Auktioner med prisdiskriminering kan leda till lägre elpriser och kostnader
När överföringsledningarna är överbelastade och elgrossistmarknaden kännetecknas av auktioner med prisdiskriminering visar det sig att både elpriser och överföringskostnader i jämvikt är lägre än i auktioner med enhetliga priser. Efterfrågan skiljer sig åt mellan marknader. I norra Sverige är exempelvis efterfrågan lägre än i södra Sverige. På grund av denna skillnad framkallar ökade överföringskostnader förändringar i producenternas strategier.

Producenter på marknader med låg efterfrågan måste sälja stora mängder elektricitet på marknader med hög efterfrågan och höjer då sitt marknadsöverskridande bud för att kompensera för ökade kostnader. Producenter på marknaden med hög efterfrågan får som följd av minskade överföringskostnader en komparativ fördel.

När elgrossistmarknaden kännetecknas av auktioner med prisdiskriminering reagerar producenterna på dessa incitamentsförändringar och både elpriser och överföringskostnader minimeras.

När elgrossistmarknaden tvärtom kännetecknas av auktioner med enhetliga priser reagerar inte producenterna på dessa incitamentsförändringar och elpriser och överföringskostnader maximeras.


IFN Working Paper nr 1098, ”Auction Performance in Wholesale Electricity Markets in the Presence of Transmission Constraints and Transmission Costs”, är författat av Mario Blázquez de Paz, Institutet för Näringslivsforskning (IFN).