Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Skatteekonomisk forskning

IFN:s skatteforskningsprojekt har som främsta syfte att öka kunskapen om skatters betydelse för svensk samhällsekonomi. Skatter finansierar infrastruktur och offentlig välfärd samt omfördelar resurser mellan grupper i befolkningen. Men skatter påverkar också individer och företag i deras ekonomiska aktivitet, och i förlängningen påverkar därmed skatternas utformning ekonomins storlek och långsiktiga tillväxtpotential. Detta gör behovet av att studera skatters inverkan på ekonomisk aktivitet stort. Inom projektet studeras flera specifika frågeställningar, till exempel kapitalbeskattningens effekter på kapitalbildning, stiftelsers beskattning och historiska samband mellan skatter och entreprenörskap.

Projektansvarig
Daniel Waldenström

+46 (0)8 665 4584
+46 70 491 6082
daniel.waldenstrom@ifn.se

Projektdeltagare
Magnus Henrekson, IFN

Felicia Doll, IFN

Spencer Bastani, IFN och IFAU

Mikael Stenkula, IFN

Paula Roth, IFN

Olle Hammar, IFN och Institutet för Framtidsstudier

Delprojekt:

Kapitalbeskattningens effekter
Skatter på kapital utgör ungefär en tiondel av de totala skatteintäkterna, men är trots det centrala för skattesystemet. De viktigaste kapitalskatterna är de som berör bolagsvinster, kapitalinkomster och fastigheter. Inom detta projekt studeras effekter av kapitalbeskattningens förändringar på ägarbeskattning och ägarstruktur, kapitalbildning samt balansen mellan arbets- och kapitalskatter gällande skatteplanering och arbetsutbud.

Forskare: Spencer Bastani, Daniel Waldenström

Det svenska skattesystemet i ett historiskt och entreprenöriellt perspektiv
Syftet med detta projekt är att beskriva och analysera det svenska skattesystemets utveckling från mitten av 1800-talet och fram till i dag. Det svenska skattesystemet består av många olika komponenter, såsom kapital-, arbets- och arvsskatter, som utvecklats på olika sätt och som förtjänar att studeras var för sig. I projektet kartläggs skattesystemets utformning och utveckling i ett långsiktigt perspektiv, dessutom analyseras skattesystemets funktion och hur detta påverkat ekonomin i allmänhet och näringslivets struktur, utveckling och organisering i synnerhet.

Forskare: Magnus Henrekson, Mikael Stenkula, Daniel Waldenström

Svensk inkomst- och förmögenhetsfördelning och mobilitet
Kunskap om kopplingarna mellan generationer med avseende på inkomster och förmögenheter är av yttersta vikt för centrala samhällsvetenskapliga frågor. I detta projekt studeras intergenerationell mobilitet i inkomster och förmögenheter i Sverige från början av 1900-talet till i dag. Projektet består av att skapa nya databaser över förmögenheter och arv, och utifrån detta studera såväl frågor av allmän karaktär som en rad Sverigespecifika frågor rörande inkomst och förmögenhetsfördelning från välfärdstatens uppbyggnad, via dess expansionsfas fram till i dag.

Forskare: Felicia Doll, Olle Hammar, Paula Roth, Daniel Waldenström

Stiftelsers beskattning
Projektet syftar till att förklara hur beskattningen av stiftelser i Sverige har ändrats över tid och jämföra det med andra typer av ägande.

Forskare: Magnus Henrekson.

Betydelsen av utbildning och medfödda förmågor för betalning av skatter
Syftet med projektet är att studera betydelsen av individers medfödda förmågor för deras utfall på arbets- och kapitalmarknaderna samt hur de responderar på olika former av beskattning.

Forskare: Spencer Bastani, Daniel Waldenström