Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Globaliseringen och digitaliseringen

Det primära målet med detta forskningsprojekt är att skapa en bättre förståelse för hur globaliseringen påverkar arbetsmarknaden. Projektet kommer även att analysera hur de förändringar i digitalisering och automatisering som nyligen skett sätter press på företag och arbetstagare, och hur detta relaterar till globaliseringen. Vi kommer att analysera effekterna av globalisering och digitalisering i en svensk kontext, vilket borde ge insikter med tydlig relevans för svenska beslutsfattare. Vi bedömer att detta projekt har en bred vetenskaplig relevans och att resultaten är av intresse för forskare som är aktiva inom internationell ekonomi och arbetsmarknadsekonomi.

Projektansvarig

Trots den mycket omfattande offentliga och akademiska debatten om effekterna av digitalisering och automatisering, så är de empiriska bevisen knappa. Vår analys kommer att baseras på detaljerad matchad data på anställda och företag för perioden 1996-2013. Vi kommer att undersöka en mängd olika viktiga aspekter. Mer generellt så kommer projektet att belysa ett antal olika problemställningar såsom:

  • identifikationen av individuella egenskaper hos de som vinner och de som förlorar på globaliseringen och digitaliseringen,
  • effekterna av globaliseringen på företagens organisation och dess inverkan på arbetsmarknaden,
  • globaliseringens och digitaliseringens effekter på löneskillnader och osäkra anställningar,
  • hur stor inverkan företag har när det gäller hur ny teknologi implementeras,
  • till vilken grad arbetslöshetsrisk, till följd av en ökad digitalisering, är kopplad till löner och utbildningsnivåer för enskilda yrken,
  • samspelet mellan digitalisering, globalisering och arbetsmarknadsutfall,
  • hur internationaliseringen av företag är kopplad till digitalisering, och
  • om internationaliserade företag har en sammansättning av anställda med yrken som systematiskt skiljer sig från t.ex. lokala företag när det gäller automatisering och digitalisering av jobb.