Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Sociala attityders ekonomiska betydelse

I detta projekt studeras globaliseringens effekter på att lära barn tolerans; hur politikens legitimitet påverkar statens storleks tillväxteffekter; hur social tillit påverkar hur snabbt reformer för att göra centralbanker mer oberoende genomförs; hur globalisering påverkar förekomster av religiös tolerans; om tolerans befrämjar entreprenörskap; samt om välfärdsstaten och religion är substitut.

Projektet är ett försök att få djupare insikt om hur en ekonomi fungerar, både genom att analysera hur sociala attityder gentemot andra påverkar människors ekonomiska beteende och hur sådana attityder i sin tur påverkas av ekonomin. Bland de frågeställningar som analyseras kan nämnas: Hur påverkar ekonomisk, social och politisk globalisering människors villighet att lära barn tolerans? Påverkas människors attityder till människor i andra religioner av ekonomisk, social och politisk globalisering? Är entreprenörskap en mekanism genom vilken tolerans ger tillväxt? Finns ett samband mellan religion och statens storlek, vilket kan vara fallet om människor känner ökat behov av välfärd när de inte längre tror på gud? Kan frånvaro av religion, genom att generera kreativt tänkande och ifrågasättande av etablerade uppfattningar, ge upphov till fler innovationer?