Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Löneökningars verkningar inom industrin

Bok
Referens
Nabseth, Lars (1961). Löneökningars verkningar inom industrin. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Författare
Lars Nabseth

Ett väsentligt område för forskningsverksamheten inom Industriens Utredningsinstitut har sedan länge varit arbetsmarknadens problem. Vid institutet har sålunda utförts ett flertal undersökningar rörande arbetskraftens omflyttningar och prognoser för dess framtida utveckling.

Arbetsmarknadsproblemen är emellertid inte bara en fråga om hur människor flyttar mellan olika arbetsplatser och näringsgrenar och hur de inträder i respektive utträder ur de yrkesverksammas led utan också en fråga om de företeelser som styr dessa förändringar. Av grundläggande betydelse är härvid lönebildningen. Denna påverkar inte bara de anställdas och företagens uppträdande utan är dessutom av avgörande betydelse för hela den samhällsekonomiska utvecklingen.

Det har därför tett sig naturligt för IUI att ta upp problemen kring lönebildningen till behandling. Detta betyder samtidigt att vi gett oss in på ett mycket stort och dessutom föga utforskat område. Dessa förhållanden har betingat den uppläggning av undersökningen, som författaren valt och vilken inneburit att han utfört en intensivstudie av ett förhållandevis litet antal företag. Det problem han velat belysa är hur avtalsmässiga löneförändringar påverkar industriföretags handlande. Vi hoppas att genom hans undersökning en grund har kunnat läggas för fortsatta studier på detta viktiga fält.