Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 705

Trust and Growth: A Shaky Relationship

Tillit och tillväxt: Ett skakigt samband

Working Paper
Referens
Berggren, Niclas, Mikael Elinder och Henrik Jordahl (2007). ”Trust and Growth: A Shaky Relationship”. IFN Working Paper nr 705. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Niclas Berggren, Mikael Elinder , Henrik Jordahl

Tillit mellan människor har på senare år rönt stor uppmärksamhet inom samhällsvetenskaperna. En viktig orsak till detta intresse är att länder där många människor litar på varandra har uppvisat relativt hög ekonomisk tillväxt. En ny studie visar dock att detta samband inte är lika starkt som tidigare undersökningar har indikerat.

Det finns goda skäl att tro att den ekonomiska tillväxten är högre i samhällen där människor litar på varandra än i samhällen där misstänksamhet är normen. Den som litar på sin affärspartner behöver inte ägna tid och kraft åt att kontrollera att denne beter sig ärligt och håller sig till vad man har kommit överens om. I samhällen med hög tillit är sådana transaktionskostnader låga, vilket kan tänkas stimulera investeringar, produktion och handel – och i förlängningen resultera i högre ekonomisk tillväxt.

Flera studier har visat att länder där många människor litar på varandra hade högre ekonomisk tillväxt under perioden 1970–1992. Slutsatser från länderjämförande studier bör dock alltid tolkas med försiktighet. Inte minst när datamaterialet som i tidigare studier består av mellan 29 och 41 länder observerade under en tioårsperiod. Frågan är om sambandet är så robust att det gäller även för fler länder och andra tidsperioder.

Denna studie är en systematisk undersökning av sambandet mellan tillit och tillväxt. För det första flyttas den studerade tidsperioden fram till 1990-talet. För det andra undersöks om sambandet förklaras av några få länder med extremt hög tillit och tillväxt. För det tredje undersöks om sambandet är känsligt för vilka andra variabler som används för att förklara ekonomisk tillväxt.

De nya resultaten visar att sambandet inte alls är lika robust som det tidigare har hävdats. Delvis beror detta på den senare tidsperiod som undersöks. Den främsta orsaken är emellertid att sambandet blir svagare och mer osäkert om ett litet antal länder plockas bort. Speciellt gäller detta Kina som har kombinerat rekordhög tillväxt med mycket hög tillit. Endast i Sverige, Norge och Finland är människorna mer tillitsfulla än i Kina – om man får tro den intervjuundersökning som rapporten bygger på.

Slutsatsen blir att tillit inte tycks vara en avgörande förklaring till ekonomiskt tillväxt. Så långt som till att tillväxt är oberoende av tillit kan resultaten dock inte sträckas. Jämfört med andra variabler som brukar förknippas med tillväxt – till exempel utbildning – är tillitens koppling till tillväxt varken svagare eller mer osäker.