Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 790

Firm Heterogeneity and Country Size Dependent Market Entry Cost

Globaliseringens produktivitetseffekter: Betydelsen av landsstorlek och marknadsbarriärer

Working Paper
Referens
Åkerman, Anders och Rikard Forslid (2009). ”Firm Heterogeneity and Country Size Dependent Market Entry Cost”. IFN Working Paper nr 790. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Anders Åkerman, Rikard Forslid

Denna studie fokuserar på hur ett lands storlek påverkar dess produktivitetsutveckling i en globaliserad värld där ökad internationell handel skärper konkurrensen mellan företag. Ekonomier består av en mängd företag med olika produktivitet och storlek. Fasta kostnader för att lansera produkter på nya marknader leder till att endast de mest produktiva företagen tjänar på att exportera. Denna mekanism gör att globaliseringen får mer produktiva företag att växa medan mindre produktiva företag krymper eller försvinner. Vi studerar här hur ett lands storlek påverkar hur denna effekt slår igenom, givet antagandet att det är dyrare att lansera en produkt i ett stort land än i ett litet.

När kostnader för internationell handel sjunker tenderar detta att gynna de mest produktiva företagen på bekostnad av mindre produktiva företag. Fasta kostnader för att exportera gör att bara de mest produktiva företagen är etablerade på utländska marknader och kan öka sin försäljning där. Samtidigt drabbas mindre produktiva företag på grund av att den utländska konkurrensen stärks samt att efterfrågan på arbetskraft från de mest produktiva företagen ökar. Det är dock rimligt att de fasta kostnaderna för att exportera delvis ökar med destinationslandets storlek. Vi delar upp dessa kostnader i två delar: (i) kostnader för standardisering för exempelvis det nya språk och regelverk som används i landet, samt (ii) kostnader för marknadsföring. De första är oberoende av landsstorlek medan de andra är en funktion av antalet potentiella konsumenter.

Vår teori leder till flera prediktioner för hur handelsmönster och produktivitet beror på länders storlek. För det första är den genomsnittliga produktiviteten högre för företag som klarar av att etablera sig på en större marknad eftersom detta kräver en större fast kostnad. För det andra är relationen mellan produktiviteten i företag som exporterar till ett visst land och detta lands storlek U-formad. På små marknader är standardiseringskostnaderna höga i förhållande till hur få konsumenter som finns. Men på stora marknader är marknadsföringskostnaden hög relativt antalet konsumenter eftersom det är mer konkurrens där. För det tredje är "produktivitetspremien" (skillnaden i produktivitet mellan exportörer och icke-exportörer) större i små än i stora länder. Detta beror på att skillnaden i den fasta kostnaden för hemmamarknaden och den utländska marknaden är större för företag i ett litet land. Dessutom genererar vår teori en prediktion för handelsmönster mellan länder. Vid liberalisering av icke-tariffära handelshinder — som exempelvis EU:s harmonisering av olika regelverk — tenderar länders exportandel av BNP att konvergera över tid.

För de första tre prediktionerna finns redan empiriskt stöd i litteraturen. För att testa vår prediktion om konvergerande handelsmönster använder vi internationella data på sektornivå. Vi finner belägg för att en sådan utveckling skett under de senaste decennierna.