Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1216

An International Comparison of the Contribution to Job Creation by High-growth Firms

Internationell jämförelse av de snabbväxande företagens bidrag till sysselsättningstillväxten

Working Paper
Referens
Anyadike-Danes, Michael m.fl. (2018). ”An International Comparison of the Contribution to Job Creation by High-growth Firms”. IFN Working Paper nr 1216. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Michael Anyadike-Danes, Carl Magnus Bjuggren, Michel Dumont, Sandra Gottschalk, Werner Hölzl, Dan Johansson, Mika Maliranta, Anja Myrann, Kristian Nielsen, Guanyu Zheng

Denna studie utvecklar en metod för att mäta snabbväxande företags bidrag till sysselsättningstillväxten. Vi använder registerdata över samtliga företag i nio olika länder. Resultaten visar att andelen snabbväxande företag varierar kraftigt mellan länder beroende på vilka storleksklasser av företag som ingår i analysen.

Snabbväxande företags roll för sysselsättnings- och förmögenhetstillväxten är ett ofta förekommande ämne i den ekonomisk-politiska debatten. Trots detta är det endast ett fåtal studier som undersöker dessa företags faktiska bidrag till sysselsättningstillväxten. Exempelvis redovisas inte denna statistik i de regelbundna rapporterna från OECD.

I denna studie utgår vi från OECD:s definition av snabbväxande företag och utvecklar en metod som separerar tre olika komponenter av jobbskapande som beror på de snabbväxande företagens relativa storlek, relativa sysselsättningstillväxt samt deras andel av de företag som är jobbskapande.

Fördel studera enbart stora företag
I ett nästa steg studeras skillnader mellan länder i andelen snabbväxande företag och deras bidrag till sysselsättningstillväxten. Analysen baseras på ett unikt datamaterial som består av registerdata över samtliga företag i nio olika länder, inklusive Sverige. Resultaten varierar beroende på om små och nya företag inkluderas i analysen.

En analys som endast inkluderar större företag är dock att föredra vid jämförelser mellan länder eftersom det finns stora skillnader i fördelningen av företagsstorlek. När endast större företag inkluderas visar analysen att snabbväxande företag bidrar tre till fyra gånger mer till sysselsättningstillväxten än icke-snabbväxande företag. Detta resultat är relativt stabilt mellan länder.

När små och nya företag inkluderas i analysen ökar de snabbväxande företagens bidrag till sysselsättningstillväxten till att bli 14 gånger mer än den för icke-snabbväxande företag.

Viktig aspekt vid internationella jämförelser
Det som driver skillnaderna mellan länder är andelen snabbväxande företag av de företag som är jobbskapande. När endast större företag inkluderas i analysen var andelen snabbväxande företag i Storbritannien fyra gånger högre än motsvarande andel i Österrike. Flertalet länder, däribland även Sverige, uppvisade en andel snabbväxande företag runt 10 procent, vilket är nära medianen i spridningen mellan länder.

När små och nya företag inkluderas i analysen förändras dock resultaten och Storbritannien och Österrike hamnar båda vid medianen. Skillnaderna i resultat beror på skillnader i andelen mikroföretag, dvs. företag med mindre än 10 anställda i företagspopulationerna, vilket belyser en viktig aspekt vid jämförelser av andelen snabbväxande företag mellan länder.