Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1400

Industrial Policy and Foreign Direct Investment

Näringspolitik viktigt för multinationella företag

Working Paper
Referens
Sjöholm, Fredrik (2021). ”Industrial Policy and Foreign Direct Investment”. IFN Working Paper nr 1400. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Fredrik Sjöholm

Denna studie undersöker hur länder kan attrahera utländska multinationella företag. Vi finner att samma faktorer som gynnar etablering av inhemska företag också är gynnsamma för inflödet av multinationella företag. Myndigheter kan dessutom bistå med information och med att matcha multinationella företag med inhemska underleverantörer.

Multinationella företag är starka företag. De har generellt hög produktivitet, många anställda och betalar höga löner. Vidare sker en stor andel av världshandeln via och inom multinationella företag. Slutligen svarar multinationella företag för det mesta av privatfinansierad forskning och för en stor del av teknikutvecklingen i världen.

Företagsklimatet viktigt
Givet dessa företagskarakteristika är det föga förvånande att många länder vill attrahera utländska multinationella företag i hopp om ökad produktion och ekonomisk tillväxt. Att attrahera multinationella företag är emellertid svårt. Dessa företag tenderar att noggrant väga olika alternativ mot varandra och förlägga sina anläggningar där det är som mest gynnsamt för dem själva. Det finns därför utrymme för näringspolitik som på olika sätt försöker tillgodose multinationella företags önskemål.

I syfte att bättre förstå hur ett land kan attrahera multinationella företag, går vi igenom forskningslitteraturen om multinationella företags lokaliseringsbeslut. Vi finner en rad olika faktorer som påverkas av näringspolitik och som ökar inflödet av multinationella företag. Mer specifikt påverkas inflödet positivt av makroekonomisk och politisk stabilitet, välutbildad arbetskraft, god infrastruktur och skatter som inte är högre än i grannländerna. Detta är i stort sett samma faktorer som gynnar etablering av inhemska företag. Vidare kan myndigheter underlätta för intresserade multinationella företag genom att tillhandahålla information om olika praktiska aspekter kopplade till att investera och verka i landet.

Politik kan utformas för att maximera nyttan av multinationella företag
Att attrahera multinationella företag är endast ett första steg i en framgångsrik strategi för ökad produktion och tillväxt. Även hur multinationella företag organiserar och bedriver sin verksamhet är viktigt för mottagarlandet. Näringspolitik kan utformas för att maximera multinationella företags användande av inhemska underleverantörer och för att öka deras användande och spridning av ny teknologi. Att försöka tvinga fram ett sådant agerande tycks verkningslöst. En bättre strategi är att göra det gynnsamt för företaget att agera på ett sätt som maximerar mottagarlandets vinster. Ett sådant agerande beror på det allmänna företagsklimatet och på matchningen mellan företag och leverantörer. Båda dessa aspekter kan påverkas med en väl utformad näringspolitik.