Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1428

The Importance of the First Generic Substitution: Evidence from Sweden

Provköp av generiska läkemedel minskar köpmotstånd

Working Paper
Referens
Janssen, Aljoscha och David Granlund (2022). ”The Importance of the First Generic Substitution: Evidence from Sweden”. IFN Working Paper nr 1428. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Aljoscha Janssen, David Granlund

Att en patient först provar att köpa ett generiskt läkemedel minskar sannolikheten betydligt att patienten senare avstår generika. Eftersom effekten kvarstår efter flera köp, har en engångsintervention som uppmuntrar tveksamma att prova generika stor potential att minska patienters vårdkostnader på lång sikt.

Generiska läkemedel är ofta billigare, samtidigt som de ur medicinsk synpunkt är helt likvärdiga originalet. Trots detta vägrar många patienter köpa generiska alternativ. Erfarenhet av ett generiskt läkemedel kan dock minska patientens köpmotstånd, vilket den här studien visar. Studien använder data över patienter i Västerbotten åren 2014 till 2016. Patienterna har historiskt motsatt sig generika, men vid något tillfälle provar de ändå att köpa det. Exempelvis kan en viss typ av läkemedel ha försvunnit från marknaden efter det att en patient fått det utskrivet, varför patienten tvingas välja en generisk variant istället.

Många avstår generika trots att det är billigare
En patient kan få viss ersättning för utgifter på receptbelagda läkemedel, beroende på storleken på patientens årliga läkemedelsutgifter. Väljer patienten dock inte det billigaste läkemedelsalternativet så måste han eller hon själv betala mellanskillnaden. Trots att patienten därmed ges finansiella incitament att välja generikan, avstår en tredjedel från att göra det. Då en apotekare är skyldig att informera om tillgängliga generika beror detta inte på okunskap hos patienten om billigare alternativ.

Större effekt för äldre
Resultaten visar att de patienter som provar att köpa ett generiskt alternativ i genomsnitt har en lägre sannolikhet att senare vägra generika, jämfört med de patienter som inte provade. Effekten är särskilt stor för äldre patienter. Effekten kvarstår också efter flera köp. En bakomliggande orsak kan vara att patienten efter den första erfarenheten får insikt om att generikans behandling fungerar lika bra.

Stora kostnadsbesparingar
Att i högre grad byta till billigare generika leder till direkta kostnadsbesparingar för patienten, men även mer indirekta besparingar kan uppstå. Att patienter blir mer priskänsliga ökar konkurrensen på läkemedelsmarknaden, vilket i sin tur kan göra att priserna sjunker. Därmed kan vårdkostnader även för vårdgivare minska. Policyer som utformas för att uppmuntra tveksamma patienter att först testa generika kan alltså leda till stora kostnadsbesparingar på lång sikt, samtidigt som kostnaden för engångsinterventionen är relativt låg.

Riktade incitament och information
Patienter som har en historia av att vägra generika kan få ett erbjudande om lägre självkostnad vid ett första köp av det billigaste alternativet. På så sätt ökar patientens finansiella incitament att prova generika. Ett annat alternativ kan vara att flagga tveksamma patienter för läkare och apotekare. Därmed skulle de kunna framhålla den medicinska likvärdigheten mellan generikan och originalet.