Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1464

Wind Power Approval, Decentralization, and NIMBYism: Evidence from the Swedish Greens

Lägre sannolikhet att få bygga vindkraft när Miljöpartiet är med i kommunstyret

Working Paper
Referens
Lundin, Erik (2023). ”Wind Power Approval, Decentralization, and NIMBYism: Evidence from the Swedish Greens”. IFN Working Paper nr 1464. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Erik Lundin

Uppsatsen är för närvarande under revidering, och en ny version kommer inom kort. Den svenska sammanfattningen nedan beskriver resultaten i den första versionen av uppsatsen.


Miljöpartiet (MP) ses ofta som en stark förespråkare av vindkraft. Denna studie visar tvärtom att sannolikheten att få en ansökan om vindkraft godkänd av kommunen minskar om MP sitter med i den styrande koalitionen. Sannolikheten att få godkänt minskar med 11 procentenheter i dessa kommuner jämfört med när MP inte sitter med i styret.

Klimatpolitiken är en hörnsten i Miljöpartiets (MP) politik, vilket ofta visas genom ett starkt stöd för vindkraft bland nationella politiker. Vindkraft leder dock även till negativ lokal miljöpåverkan i form av visuella och akustiska störningar för lokalbefolkningen samt försämrade livsvillkor för djurlivet. Eftersom även skyddet av den lokala miljön är ett framträdande inslag i den gröna politiken, återspeglar det lokala beslutsfattandet en känslig balans mellan klimatpolitik och hänsyn till den lokala miljön. I Sverige måste kommunen tillstyrka varje ansökan om vindkraft, vilket brukar kallas för det kommunala vetot. Detta gör att partipolitiska hänsyn ofta spelar stor roll i beslutsprocessen.

Lång undersökningsperiod
För att genomföra analysen använder jag data över samtliga ansökningar om att få bygga vindkraft mellan åren 2000–2020. Utfallsvariabeln är huruvida ansökan har fått godkänt eller avslag. Den viktigaste förklaringsvariabeln i modellen är om MP sitter med i kommunens styrande koalition. Sannolikheten att få en ansökan godkänd minskar med 11 procentenheter – från 49 till 38 procent – i dessa kommuner.

Analysen tar även hänsyn till andra faktorer som kan spela roll för sannolikheten att få godkänt, såsom hur stor röstandel MP har fått i det senaste valet, vilka andra partier som är med i koalitionen samt hur många personer som bor i närheten av den föreslagna vindkraftsparken. För att säkerställa att analysen jämför "päron med päron", jämför jag endast ansökningar i en viss kommun med andra ansökningar i samma kommun, men där beslutet har tagits under en mandatperiod då MP inte var med i den styrande koalitionen. 

Direktdemokratikan bidra till resultatet
Vikten av att bevara lokala naturvärden är troligtvis den viktigaste mekanismen för att förklara resultatet i studien. Men det är även möjligt att MP:s tradition av direktdemokrati kan ha bidragit till att flera ansökningar har fått avslag, eftersom de närboende då kan tänkas få ett större inflytande i beslutsprocessen.

Störst effekt i små kommuner
Om ansökningarna hade bedömts av miljöpartistiska politiker på nationell nivå hade troligtvis fler ansökningar fått godkänt, eftersom de nationella politikerna hade lagt en större vikt vid den globala miljön än den lokala. En trolig underliggande anledning bakom resultatet är alltså decentralisering av beslutsfattandet.

Därmed borde sambandet vara starkare i små än stora kommuner, eftersom styret i stora kommuner kan tänkas fungera mer som i den nationella politiken. I linje med detta resonemang, visar jag att effekten är störst i kommuner med upp till 50 000 invånare, vilka utgör nästan 90 procent av alla kommuner. I de allra största kommunerna finns i stället tecken på en positiv effekt, även om detta inte går att säkerställa statistiskt.

 

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se