Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1477

Non-Financial Liabilities and Effective Corporate Restructuring

Så kan företagsrekonstruktion bli mer effektiv

Working Paper
Referens
Becker, Bo och Jens Josephson (2023). ”Non-Financial Liabilities and Effective Corporate Restructuring”. IFN Working Paper nr 1477. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Bo Becker, Jens Josephson

Många företag har stora icke-finansiella åtaganden, såsom hyres- och leasingavtal. I ett fåtal länder är det möjligt att frångå sådana avtal vid en företagsrekonstruktion. Vi visar teoretiskt att en sådan möjlighet minskar risken för likvidation. Detta möjliggör en högre skuldsättning, vilket vi finner empiriskt stöd för.

I många länder är det möjligt att genomföra en finansiell rekonstruktion av ett insolvent företag genom att skriva ned företagets skulder. Syftet är att hindra att insolventa men livskraftiga företag likvideras. I USA har man ytterligare ett verktyg för att rekonstruera ett insolvent företag; möjligheten att, utan att lämna motparten full kompensation, säga upp så kallade executory contracts, det vill säga avtal där båda parter har utestående åtaganden. Exempel på sådana avtal är hyres- och leasingavtal samt långa leverantörskontrakt. I de flesta länder är det emellertid inte möjligt att frångå sådana avtal.

Lägre risk för likvidation och möjliggör högre skuldsättning
Vi undersöker teoretiskt vilka de ekonomiska konsekvenserna är av att införa möjligheten att frånträda denna typ av avtal i en företagsrekonstruktion. Vi finner bland annat att denna möjlighet minskar risken att livskraftiga men insolventa företag likvideras och att den möjliggör högre skuldsättning, i synnerhet för företag med en stor andel sådana avtal.

Empiriskt stöd för högre skuldsättning
Vi testar effekten på skuldsättningen empiriskt på två olika sätt: dels studerar vi införandet av en ny lag i Israel som gjorde det möjligt att säga upp executory contracts, dels jämför vi kapitalstrukturen för företag i branscher med hög och låg andel sådana avtal i USA med resten av världen. Vi finner empiriskt stöd för våra teoretiska prediktioner: möjligheten att frångå sådana kontrakt möjliggör högre skuldsättning i företagen. Effekterna är såväl statistiskt säkerställda som ekonomiskt betydelsefulla. Detta styrker tesen att insolvenslagstiftningens hantering av icke-finansiella avtal kan vara av stor ekonomisk betydelse.