Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policy Paper No. 25

Skatter och snedvridning av konkurrensen

Policy Paper
Referens
Jordahl, Henrik och Mikael Stenkula (2009). ”Skatter och snedvridning av konkurrensen”. IFN Policy Paper nr 25. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Henrik Jordahl, Mikael Stenkula

Skatter utgör en viktig orsak till konkurrenssnedvridningar, inom Sverige och gentemot andra EU-länder. Denna rapport redogör kort för behovet av konkurrens och hur konkurrensen kan snedvridas av beskattning. Tre beskattningstyper tas upp till behandling: mervärdesskatt, företagsbeskattning och arbetsbeskattning. Rapporten innehåller också förslag på åtgärder som kan minska snedvridningarna av konkurrensen.

Mervärdeskattesatserna är idag differentierade av främst politiska skäl. En mer likformig beskattning skulle ha en positiv effekt både på konkurrensen och på det samhällsekonomiska resursutnyttjandet. En enhetlig momssats är därför att föredra framför dagens differentiering.

Inom företagsbeskattningen spelar en mängd olika faktorer, såsom ägar- och företagsform, roll för hur beskattningen i praktiken ser ut, vilket gör beskattningens effekter svåranalyserade. Sänkt eller avskaffad dubbelbeskattning av aktier, införande av ett tak i socialavgifterna, och ett avskaffande av den statliga inkomstskatten är förslag som diskuteras.

Vad avser arbetsbeskattningen är det främst egenproduktion och svartarbete som kan utgöra problem ur konkurrenshänseende. Konkreta nationella förslag är emellertid svåra att ge eftersom EU-kommissionen inte accepterar differentierade löneskatter som en åtgärd i syfte att minska konkurrensproblemen.

Sammanfattningsvis visar rapporten att skatternas konkurrenssnedvridande effekter kan vara betydande, utan att enkla lösningar behöver finnas till hands. I flera konkreta fall skulle dock skattesystemet kunna reformeras så att konkurrenssnedvridningarna minskar till nytta för konsumenterna.