Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 727

Network Neutrality on the Internet: A Two-sided Market Analysis

Bör nätneutralitet på internet bevaras?

Working Paper
Referens
Economides, Nicholas och Joacim Tåg (2008). ”Network Neutrality on the Internet: A Two-sided Market Analysis”. IFN Working Paper nr 727. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Nicholas Economides, Joacim Tåg

I denna studie diskuterar vi fördelarna med nätneutralitet. Med nätneutralitet menas att trafik som passerar genom bredbandsoperatörernas nätverk måste behandlas på lika basis, d.v.s. ingen prioritering eller övrig diskriminering får ske på basis av sändare, mottagare eller innehåll. Vi visar att privata bredbandsoperatörer kan väntas vilja frångå nätneutralitet, trots att detta inte är i samhällets bästa intresse. Diskussionen är aktuell, då det i Amerika nu förs en aktiv debatt om nätneutralitet.

I USA förs för tillfället en intensiv diskussion om nätneutralitet, och om man bör införa regler som garanterar denna neutralitet. Orsaken är att bredbandsoperatörer som AT&T och Verizon har krävt rätten att kunna ta betalt av stora innehållsleverantörer så som Microsoft, Yahoo och Google för att deras tjänster skall levereras till kunden. Detta är möjligt endast om man frångår nätneutralitet, eftersom operatörerna då har möjlighet att skilja på trafik från olika innehållsleverantörer.

Trots att frågan om nätneutralitet är högaktuell i USA och involverar stora spelare på telekommunikationsmarknaden, har lite skrivits om saken i den nationalekonomiska litteraturen. I denna studie diskuterar vi fördelarna med nätneutralitet ur en nationalekonomisk synvinkel. Därtill visar vi att privata bredbandsoperatörer kan väntas vilja frångå nätneutralitet, trots att detta inte är i samhällets bästa intresse. Vår studie skiljer sig från en stor del av den existerande litteraturen främst i att vi tar ett helhetsperspektiv och fokuserar på innebörden av nätneutralitet för slutkunder (vanliga konsumenter), bredbandsoperatörer (såsom AT&T och Verizon) och innehållsleverantörer (exempelvis Microsoft, Yahoo och Google).

Vår forskningsrapport fokuserar på att marknaden för bredbandstjänster kan ses som en tvåsidig marknad. Bredbandsoperatörerna kopplar samman två grupper av agenter: konsumenter och innehållsleverantörer. Fler innehållsleverantörer gör att bredbandstjänster är till större nytta för konsumenten och leder således till att fler konsumenter väljer att köpa bredbandstjänster. Samtidigt innebär fler konsumenter med tillgång till internet att värdet av att leverera innehåll över internet ökar, vilket i sin tur leder till att fler innehållsleverantörer kommer in på marknaden. Denna samverkan mellan antalet konsumenter med tillgång till internet och antalet innehållsleverantörer gör att bredbandsoperatörerna noggrant måste balansera priset för bredbandstjänster med det pris som de kräver av innehållsleverantörerna.

Den nationalekonomiska litteraturen om tvåsidiga marknader har pekat på att denna samverkan mellan de två grupperna i en tvåsidig marknad kan leda till att privata aktörer som sammankopplar grupperna kommer att sätta för höga priser jämfört med de priser som skulle vara bäst för samhället. Vi visar att så även kan vara fallet för bredbandsmarknaden. Eftersom nätneutralitet gör att bredbandsoperatörerna inte kan ta betalt av innehållsleverantörerna, kommer priset på denna sida av marknaden att vara noll under nätneutralitet. Vi visar att den prisstruktur som då uppkommer kommer att vara bättre för samhället än den prisstruktur som uppkommer om bredbandsoperatörerna tillåts ta betalt av innehållsleverantörerna och nätneutralitet frångås. Policyslutsatsen från vår studie är därmed att nätneutralitet bör bevaras.