Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 743

Cross-Border Mergers & Acquisitions Policy in Service Markets

Varför utländska företagsförvärv är viktiga för strukturomvandlingen av tjänstesektorn

Working Paper
Referens
Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2008). ”Cross-Border Mergers & Acquisitions Policy in Service Markets”. IFN Working Paper nr 743. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

Regleringar av utländska uppköp i tjänstesektorn kan vara förknippade med avsevärda kostnader. Orsaken är att sådana regleringar riskerar att leda till att ett fåtal utländska köpare kan spela ut säljarna mot varandra. Konsekvensen blir att köparna betalar ett lägre pris för företagen.

Tjänstesektorns tillväxt blir allt viktigare för den ekonomiska utvecklingen. En genomgång av sektorn visar att många tjänstemarknader avregleras för närvarande, att utländska uppköp är frekventa och kan skapa synergier, och att många av marknaderna karaktiseras av dålig konkurrens. EU kommisssion menar dock att strukturomvandlingen på vissa tjänstemarknader går för långsamt eftersom regeleringar försvårar utländska uppköp. Samtidigt finns en oro i många länder att utländska uppköp av inhemska företag kan leda till nedläggningar och därigenom färre arbetstillfällen. I denna forskningsrapport analyseras hur utländska uppköp påverkar effektiviteten i strukturomvandlingen i tjänstesektorn.

Analysen tar sin utgångspunkt i att utländska uppköp på tjänstemarknaden kan leda till effektiviseringar om företagens tillgångar kompletterar varandra väl. Exempelvis kan en effektiv organisation kombineras med ett lokalt effektivt distributionsnät. Samtidigt beaktas att uppköp i tjänstesektorn kan leda till sämre konkurrens än om det utländska företaget annars skulle ha nyetablerat sig på marknaden, eller om inhemska konkurrenter slås ut i samband med uppköpet.

Analysen visar att det kan förekomma ineffektiva utländska uppköp där motivet är att hämma konkurrensen på den inhemska marknaden Det finns emellertid begränsningar i möjligheten till ineffektiva uppköp. Orsaken är att konkurrenterna kommer att utnyttja möjligheten och expandera sin verksamhet eller att nyetableringar sker. Därigenom blir det mindre lönsamt att göra ineffektiva uppköp. Studien visar också att regleringar som ökar kostnaderna för utländska uppköp eller gynnar vissa potentiella köpare på andra potentiella köpares bekostnad kan vara kontraproduktiva. Orsaken är att detta riskerar att leda till säljkonkurrens bland inhemska företag, med följden att de utländska köparna kan spela ut säljarna mot varandra. Därigenom blir förvärvspriset lägre.

En slutsats från studien är att en väl fungerande konkurrenspolitik inte bör diskriminera utländska uppköpare. Vidare är åtgärder som stimulerar budkonkurrensen om inhemska företag välmotiverade. Detta säkerställer nämligen att en stor del av de effektivitetsvinster som uppstår vid uppköpet tillfaller det säljande inhemska företaget.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se