Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1361

Ethnic Differences in Long-Term Self-Employment

Skillnader i ekonomiska utfall mellan utrikes och inrikes födda företagare kvarstår på lång sikt

Working Paper
Referens
Aldén, Lina, Spencer Bastani, Mats Hammarstedt och Chizheng Miao (2020). ”Ethnic Differences in Long-Term Self-Employment”. IFN Working Paper nr 1361. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Lina Aldén, Spencer Bastani, Mats Hammarstedt, Chizheng Miao

Tidigare forskning har visat att det finns skillnader i ekonomiska utfall mellan utrikes och inrikes födda personer som driver företag, t.ex. lägre inkomster för utrikes födda. Denna uppsats finner att dylika skillnader även existerar mellan utrikes och inrikes födda personer som driver företag under en längre period.    

Tidigare forskning har belagt att det finns skillnader i sannolikheten att starta och driva eget företag mellan utrikes och inrikes födda personer i Sverige. Det är exempelvis välkänt att egenföretagandet är högt i grupper av utrikes födda som har svårt att få löneanställning. Egenföretagare från sådana grupper har ofta låga företagarinkomster och upphör oftare än andra med sitt företagande. Denna uppsats studerar ekonomiska utfall – arbetsinkomster och kapitalinkomster – bland personer som invandrat till Sverige och som varit egenföretagare i tio år eller längre.

Data från register och enkäter
Vår studie bygger på registerdata från Statistiska centralbyrån och enkätdata. Med data från de offentliga registren studerar vi hur arbetsinkomster och kapitalinkomster förändras över tiden för utrikes och inrikes födda företagare. I enkäten ställer vi frågor till företagarna om deras erfarenheter av att driva eget företag. 

Det finns skillnader mellan framförallt utrikes födda företagare från länder utanför Europa och inrikes födda företagare för såväl arbets- som kapitalinkomster. Dock minskar skillnaderna i arbetsinkomster mellan olika grupper över tid efter det att företaget startats, medan de etniska skillnaderna i kapitalinkomster tenderar att öka över tid.

Enkäten ger oss en inblick i förklaringarna till de resultat som vi observerar. Företagare från länder utanför Europa upplever fler problem i sitt företagande än inrikes födda företagare och företagare från länder i Europa. Problemen avser exempelvis svårigheter att få tillgång till finansiellt kapital samt relationer till kunder och leverantörer. Vi finner också att företagare från länder utanför Europa har ett svagare socialt nätverk än andra företagare.

Skillnader på kort sikt kvarstår på längre sikt
De problem som framförallt personer från länder utanför Europa möter i sina verksamheter, och som dokumenterats i tidigare forskning om utrikes födda personers företagande, existerar även när vi studerar personer som driver företag under lång tid. En slutsats är därför att det finns skillnader mellan etniska grupper och deras förutsättningar för att driva företag som är bestående även på längre sikt.   


IFN Working Paper nr 1361, "Ethnic Differences in Long-Term Self-Employment", är författat av Lina Aldén, Linnéuniversitetet, Spencer Bastani, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och Linnéuniversitetet, Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning samt Chizheng Miao, Linnéuniversitetet. Vill du veta mer? Kontakta Mats Hammarstedt på mats.hammarstedt@ifn.se eller mats.hammarstedt@lnu.se

Spencer Bastani

+46 (0)18 471 7077
+46 (0)73 150 7751
spencer.bastani@ifau.uu.se

Mats Hammarstedt

+46 (0)77 228 80 00
+46 (0)730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se