Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1454

Why Big Data Can Make Creative Destruction More Creative – But Less Destructive

Big Data kan leda till mer kreativt entreprenörskap

Working Paper
Referens
Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2023). ”Why Big Data Can Make Creative Destruction More Creative – But Less Destructive ”. IFN Working Paper nr 1454. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

Användning av maskininlärning på stora mängder data, s.k. Big Data, förbättrar företagens effektivitet. Men detta stärker också etablerade företags marknadsmakt, vilket kan hämma entreprenörskapet i ekonomin. Vår analys visar emellertid att entreprenörer samtidigt får starkare incitament att satsa på mer riskfyllda nydanande projekt.

Användning av maskininlärning (ML) på stora mängder data har blivit allt viktigare i dagens näringsliv. Detta kommer visserligen att skapa stora effektivitetsvinster, men det finns också stora regulatoriska utmaningar. En grundläggande egenskap hos ML är att ju mer data som finns tillgängliga för att träna ett system eller en algoritm, desto bättre blir systemet eller algoritmen. Införandet av ML-applikationer, tillsammans med tillgång till stora mängder historiska data, skapar därför konkurrensfördelar för etablerade företag med denna tillgång. Detta kan höja trösklarna för entreprenörer med nya affärsidéer och därför ha allvarliga konsekvenser för näringslivets dynamik. Syftet med denna uppsats är undersöka hur användandet av ML på en ökande mängd data kommer att påverka den kreativa förstörelseprocessen i näringslivet.

Ökad kreativitet hos konkurrerande entreprenörer
Vi utvecklar en analysram där företag har tillgång till samma ML-teknologi, men dominerande etablerade företag har tillgång till en större mängd historiska data, vilket inte mindre entreprenörsföretag har. Å ena sidan gör faktumet att entreprenörsföretagen har sämre tillgång till dessa data att den kreativa förstörelseprocessen blir mindre destruktiv, så att t.ex. färre kunder byter leverantör vid en nyetablering. Å andra sidan kommer entreprenörsföretagen att få starkare incitament att ta risker och vara mer kreativa. Detta beror på att entreprenörsföretagen endast kan konkurrera om de lyckas ta tillräckligt nydanande produkter eller tjänster till marknaden.

Konkurrensmyndigheter runt om i världen har också uppmärksammat att konkurrensproblem kan uppstå när stora etablerade företag har en fördel genom tillgång till stora mängder av operativa data. I sin nya strategi för den digitala industrin betonar också EU behovet av att se till att små och medelstora företag har tillräcklig tillgång till data och kompetens som krävs för att kunna använda ML.

Förbättrat allmänt innovationsklimat att föredra
Vår analys indikerar att andra policyåtgärder än att göra etablerade företags data mer allmänt tillgängliga är att föredra. Att stödja entreprenörers tillgång till ML-teknologier och ge stöd under forskningsprocessen stimulerar kreativt entreprenörskap. Det kan också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vara bättre att färre entreprenörer lyckas, men att de som lyckas gör det med mer kreativa innovationer.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se