Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1461

Family Firms: In All Shapes and Sizes

Stor heterogenitet i ägande och verksamhet bland svenska familjeföretag

Working Paper
Referens
Gunnarsson, Emma, Anders Kärnä, Martin Olsson och Lars Persson (2023). ”Family Firms: In All Shapes and Sizes”. IFN Working Paper nr 1461. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Emma Gunnarsson, Anders Kärnä, Martin Olsson, Lars Persson

Denna uppsats studerar familjeföretag i det svenska näringslivet. Familjeföretag ägs och styrs oftast av två familjemedlemmar från samma generation, men ägande över två generationer har ökat. Familjeföretag har i större utsträckning såväl yngre som äldre personer anställda jämfört med icke-familjeföretag och lönerna är i genomsnitt lägre.

Globalt är familjeföretag den vanligaste formen av företagsägande. Även i Sverige är en stor andel av alla företag ägda och drivna av olika familjekonstellationer. Tack vare svenska registerdata som möjliggör matchning mellan familjeförhållanden och ägande av bolag går det att undersöka hur stor andel av alla bolag i landet som är familjeföretag. Vi definierar ett familjeföretag som ett företag med minst en anställd och där minst två individer har en familjerelation, så som exempelvis make-maka eller far och son, och har en stor ägarandel eller är styrelsemedlem.

Varierad familjestruktur
Den vanligaste familjekonstellationen i svenska familjeföretag är ett gift par, med far-barn som den näst vanligaste. Samtidigt har andelen familjeföretag med flergenerationsägande ökat från omkring 40 procent 2003 till cirka 50 procent 2017. I denna typ av företag är familjeföretag som innehåller två på varandra följande generationer, det vill säga där barn och föräldrar har en stor ägarandel eller är styrelsemedlem samtidigt, vanligast.

Fler yngre och äldre anställda
Vi undersöker även heterogeniteten bland de anställda hos familjeföretagen. I familjeföretag är yngre samt äldre anställda överrepresenterade och de anställda i familjeföretag har i genomsnitt arbetat längre på sin arbetsplats än anställda i andra typer av företag. Liksom i icke-familjeföretag har utbildningsnivån höjts i familjeföretag under perioden 2003–17, men den genomsnittliga utbildningsnivån är lägre i familjeföretag än i andra företag. Vidare har anställda i familjeföretag i genomsnitt lägre löner, är mindre sjukskrivna och har en lägre sannolikhet att lämna företaget.

Viktigt förstå heterogeniteten
Tidigare nationalekonomisk forskning om familjeföretag har inte studerat heterogeniteten inom denna grupp av företag samt mellan familjeföretag och andra företag. Att förstå heterogeniteten mellan familjeföretag och icke-familjeföretag ger en mer nyanserad bild av vilken roll familjeföretag spelar i näringslivet och kan leda till effektivare ekonomiska policyåtgärder. Om politiker exempelvis vill stimulera sysselsättningen i särskilda regioner eller ålderskategorier på arbetsmarknaden, bör de vara medvetna om att vissa företagstyper är mer benägna att verka inom vissa regioner och att anställa vissa ålderskategorier.