Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

God utbildningskvalitet i stora friskolekedjor

23 september 2020

Det är svårt att veta hur bra svenska skolor är. Rättvisande mått på skolkvalitet saknas och efter en ny lagtolkning kommer information om betyg och elevsammansättning att hemlighållas. Ett nytt forskningsprojekt på IFN går i motsatt riktning och beräknar skolkvalitetsmått i form av så kallade förädlingsvärden.

I två rapporter visar Gabriel Heller-Sahlgren och Henrik Jordahl att Internationella Engelska Skolan och Kunskapsskolan båda håller god kvalitet, mätt som förädlingsvärden i kärnämnena matematik, engelska och svenska. De beräknade förädlingsvärdena anger hur mycket bättre eleverna presterar på nationella prov i årskurs nio jämfört med vad man kan förvänta sig utifrån deras provresultat i årskurs sex och deras bakgrund.

Båda friskolekedjorna har högre förädlingsvärden än kommunala skolor i alla tre ämnena. Jämfört med andra friskolor har Internationella Engelska Skolan högre förädlingsvärden i matematik och engelska medan Kunskapsskolan har det i matematik och svenska.

De båda skolornas fördel återfinns även bland elever med utländsk bakgrund och bland elever med lågutbildade föräldrar. Provresultaten för dessa elever förbättras om något mer på Internationella Engelska Skolan och Kunskapsskolan, jämfört med andra elevgrupper.

Förhoppningsvis kan de beräknade förädlingsvärdena illustrera nyttan av jämförbara kvalitetsmått för svenska skolor. Den nuvarande utvecklingen där information istället hemlighålls är olycklig och försvårar både skolvalet och huvudmännens kvalitetsarbete.

Rapporterna är ett första steg i projektet och i framtiden kommer liknande studier som analyserar andra huvudmän, både fristående och kommunala, att genomföras. Projektet finansieras med medel från programmet Tjänstesektorns ekonomi samt de huvudmän som deltar i projektet, inklusive IES och Kunskapsskolan

Läs rapporterna här:

IFN Policy Paper nr 89, ”The value added of Internationella Engelska Skolan”

IFN Policy Paper nr 90, ”Förädlingsvärdet för Kunskapsskolans grundskolor”